OGŁOSZENIE - nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

dodano: 17 maja 2018,

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lipusz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipusz – edycja 2018.

 

Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest ujętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipusz na lata 2010-2032”.

 

Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań jest otrzymanie przez Gminę Lipusz dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku.

 

W związku z powyższym zainteresowani dotacją, planujący w 2018 r. (po podpisaniu przez gminę umowy z WFOŚiGW w Gdańsku) demontaż pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest proszeni są o złożenie w Urzędzie Gminy Lipusz w terminie do dnia 30 maja 2018 r.  stosownego wniosku.

Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Lipusz (pokój nr 11) lub ze strony internetowej BIP Gminy Lipusz (zakładka: Sprawy/Ochrona środowiska/Azbest).

 

Kwota dofinansowania zadania może wynosić do 70% kosztów kwalifikowanych tj.:

Ø nie więcej niż 420 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

Ø nie więcej niż 210 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Rzeczywisty poziom dofinansowania może ulec obniżeniu, co uzależnione jest od środków, jakie przyznane zostaną przez WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

 

Bliższych informacji w tej sprawie udziela Referat Rozwoju, Gospodarki, Inwestycji                i Ochrony Środowiska UG Lipusz, pokój nr 11, tel. (58) 687 21 05.